Яаралтай тусламжийн багийг чадавхжуулах сургалт

Улсын чанартай авто зам дагуух Бөмбөгөр, Бууцагаан, Өлзийт сумын эрүүл мэндийн төвийн яаралтай тусламжийн багийг чадавхжуулах сургалтыг 12 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгууллаа.

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠬᠢ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠷ᠂ ᠪᠤᠤᠴᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04 ᠍ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

One thought on “Яаралтай тусламжийн багийг чадавхжуулах сургалт

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *