Эрхэм зорилго

 

Хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйчилгээний эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурлан аливаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, нотолгоонд суурилсан оношлогоо, эмчилгээний шинэ технологийг нэвтрүүлэх, зохистой санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлэх замаар тусламж үйчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулан дундаж наслалтыг уртасгахад оршино.