Монгол улсын хууль

  • Монгол улсын хуулиуд       Үзэх
  • УИХ-ын тогтоол                   Үзэх
  • Засгийн газрын тогтоол    Үзэх
  • Сайдын тушаал                    Үзэх
  • Дүрэм журам                        Үзэх
  • Эрүүл мэндийн яамны захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн жагсаал     Үзэх