Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, эрүүл мэндийг дээдлэгч өрх шалгарлаа.

Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, эрүүл мэндийг дээдлэгч өрх шалгарлаа.
Аймгийн Засаг даргын А/549 дүгээр захирамжаар томилсон ажлын хэсэг 3 сумын 13 байгууллага, 6 өрхөөс ирүүлсэн материалыг үнэлэн:
“Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага”-аар
– Баян-Ойт цогцолбор сургууль 78.8 оноо (II) зэрэг,
– Номундалай лаборатори сургууль 75.3 оноо (II) зэрэг,
– Галуут сумын сургууль 65.3 (III) зэрэг,
– Баянхонгор Зоонозын өвчин судлалын төв 60.2(III) зэргийн болзол хангасан.
“Эрүүл мэндийг дээдлэгч өрх” шалгаруулах уралдаанд
Баянговь сумын иргэн Х.Өлзийтүвшин “Тэргүүн байр” ыг тус тус эзэллээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *