Үйл ажиллагааны стратеги зорилго зорилт

  • Үйл ажиллагааны зорилго: Байгууллагын 2023 оны жилийн төлөвлөгөөг удирдлага зохион байгуулалт, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ зэрэг 3 зорилтын хүрээнд 111 ажил төлөвлөн,  95,1 хувь биелүүлсэн байна.

  • Тэргүүлэх чиглэл: Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

    Үр дүн: Эхийн эндэгдэлгүй ажилласан, нялхасын эндэгдэл 8,09 промилль байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3,31 промиллээр,  5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 11,3 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1,7 промиллээр тус тус буурсан. Перинаталь эндэгдлийн түвшин 5,64 байгаа нь урд оноос 4,06, амьгүй төрөлтийн түвшин 2,4 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 3,2-оор буурсан. Жирэмсний эрт үеийн хяналтын хувь 92,1 байгаа нь урд оноос 0,9 хувиар нэмэгдсэн, урьдчилан сэргийлэх үзлэг 28 хувь байгаа нь өмнөх оноос 6,2 хувиар нэмэгдсэн зэрэг эерэг үзүүлэлттэй байна.

  • Төрөөс баримтлах эрүүл мэндийн бодлогыг хэрэгжүүлэх баянхонгор аймгийн дэд хөтөлбөр 2017-2026 

Үзэх

 

  •  ТБЭМБХ Баянхонгор аймгийн дэд хөтөлбөрийн тайлан- 2022   Үзэх