Өргөдөл гомдол

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД 2023 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ГОМДОЛ, ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ (өссөн дүнгээр

2023 оны 12 дугаар сарын 19                                                                                                                                                                            Номгон

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД 2023 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ГОМДОЛ, ӨРГӨДӨЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД 2023 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ГОМДОЛ,ӨРГӨДӨЛ, САНАЛ,  ХҮСЭЛТИЙН

 АГУУЛГА /%-аар/

                                                                   БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР ИЛТГЭХ ХУУДАС 

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлын 2023 оны 4 дүгээр улирлын шийдвэрлэлтийн тухай

                       Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, Зоонозын өвчин судлалын төвд, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн нийт 586 санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол бүртгэгдсэн байна. Үүнээс: Ажил хүссэн-134 буюу 22,8 хувь, Тусламж дэмжлэг, тэтгэмж хүссэн-38 буюу 6,4 хувь, Газрын асуудлаар-0, Гэр хүссэн-0, Нийгмийн даатгалын асуудлаар-0, Нийгмийн халамжийн асуудлаар-6 буюу 1,2 хувь, Иргэний бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар-0, Худалдаа үйлчилгээ явуулах тусгай зөвшөөрөл хүссэн-0, Байгууллагын дотоод асуудалтай холбоотой (Чөлөө хүссэн…..гэх мэт) -387 буюу 66,0 хувь, бусад асуудлаар 21 буюу 3,5 хувь тус тус бүртгэгдсэн байна. Нийт өргөдлийн хамгийн бага буюу 1,2 хувийг Нийгмийн халамжийн асуудлаар холбоотой асуудал эзэлж байна.