Ёс зүйн салбар хороо


  • Бодлогын баримт бичгүүд

Эмнэлгийн мэргэжилтний Ёс зүйн хэм хэмжээг эндээс татаж үзнэ үү.

Эмнэлгийн мэргэжилтний Ёс зүйн хороодын ажиллах дүрэм эндээс  татаж үзнэ үү.

Эмнэлгийн мэргэжилтний Ёс зүйн дүрмийн эндээс уншиж саналаа өгнө үү.

Төрийн захиргааны болон үйлчлүүлэгчийн албан хаагчийн Ёс зүйн дүрмийг эндээс татаж үзнэ үү.  

  • Эмнэлгийн мэргэжилтний Ёс зүйн хяналтын хороо

Эмнэлгийн мэргэжилтний Ёс зүйн хороодын “Харилцан суралцах арга зүй” сургалтын фото

Эрүүл мэндийн салбараар Үйлчлүүлэгчийн соёлын талаар Иргэний үүрэг, ухамсрын талаарх шторк Video-г эндээс татаж авч түгээнэ үү.

Иргэний Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдах үүргийн тухай шторк Video-г эндээс татаж авч түгээнэ үү.

Үйлчлүүлэгчийн үүрэг, соёлын талаарх шторк Video-г эндээс татаж авч түгээнэ үү.