Тусгай зөвшөөрөл

рүүл мэндийн байгууллагууд улиралын орлого зарлагын тайлан мэдээний https://medee.1212.mn/ програмийг эндээс татна уу.

_______________оОо___________________

_______________оОо___________________

 • Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл сунгуулах болон хаягийн өөрчлөлт хийлгэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
 1. Албан хүсэлт
 2. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ / эх хувь/
 4. Эрүүл мэндийн ажилтны лиценз, дипломны хуулбар
 5. Татварын тайлан сүүлийн 3 жил
 6. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт
 7. Сүүлийн 3 жилийн үйл ажиллагааны тайлан
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж
 9. Ажлын байрны дүгнэлт/ажлын байр солигдох үед/

_______________оОо___________________

 • Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл шинээр авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Эрх зүй

 1. Эрүүл мэндийн тухай хууль
 2. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль
 3. Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 145 тоот тушаал

Тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаа нь 2 үе шаттай явагддаг.

1-р үе шат

 1. Албан хүсэлт
 2. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 145 тоот тушаалын дагуу төсөл бичиж ирүүлэх

2-р үе шат

 1. Албан хүсэлт
 2. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр
 3. Компаний дүрэм
 4. Эрүүл мэндийн байгууллагын дүрэм
 5. Үүсгэн байгуулагчийн мэдээлэл ЭМС-ын 2013 оны 145 тоот тушаалын батлагдсан хүснэгтийн дагуу
 6. Эрүүл мэндийн ажилтны мэдээлэл ЭМС-ын 2013 оны 145 тоот тушаалын батлагдсан хүснэгтийн дагуу
 7. Эмч, ажиллагсадтай хийсэн хөдөлмөрийн гэрээ
 8. Эмч,ажиллагсдын ажлын байрны тодорхойлолт
 9. Эмч, сувилагч, дунд мэргэжилтний лиценз, дипломны хуулбар
 10. Хөдөлмөрийн дотоод журам
 11. Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт ЭМС-ын 2013 оны 145 тоот тушаалын батлагдсан хүснэгтийн дагуу
 12. Тэмдэгтийн хураамж 100030000941 Аймгийн төрийн сангийн дансанд тушаана.

_______________оОо___________________

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖУУД

_______________оОо___________________

_______________оОо___________________

 • ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН СУНГАЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХҮСЭЛТ ЦАХИМД ШИЛЖЛЭЭ.

Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний сунгал, хаяг, байршил өөрчлөлтийн хүсэлтийг E.Mongolia цахим програмаар хүлээн авахтай холбоотой Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас 2022.05.22-ны өдөр зохион байгуулж буй “Дижитал Баянхонгор” нээлттэй хаалганы өдөрлөгт хамтран оролцлоо. Өдөрлөгийн үеэр цахимаар хүсэлт материал илгээх мэдээллийг аж, ахуй нэгжид танилцууллаа.