Статистик

2022 оны эхний хагас жилийн дүгнэлт

2022 оны 8 дугаар сарын эргэн мэдээлэх ном

2022 оны 7 дугаар сарын эргэн мэдээлэх ном

2022 оны 6 дугаар сарын эргэн мэдээлэх ном

2022 оны 5 дугаар сарын эргэн мэдээлэх ном

2022 оны 4 дүгээр сарын эргэн мэдээлэх ном

2021 ОНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЛИЙН ДҮГНЭЛТ