“Отор нүүдлээр яваа” иргэдийн мэдээллийг 14 хоног тутамд нэгжүүдээс хүлээн авч нэгтэн Эрүүл мэндийн яаманд хүргүүлэн ажиллаж байна.

🏥 Эмнэлгийн тусламжийн өвөлжилтийн бэлэн байдлыг хангах ажлын хүрээнд Баянхонгор аймгийн болон бусад аймгийн 🐴🐫🐂🐑🐐“Отор нүүдлээр яваа” 🤱🫄👨‍👩‍👦‍👦 иргэдийн мэдээллийг 14 хоног тутамд нэгжүүдээс хүлээн авч нэгтэн Эрүүл мэндийн яаманд хүргүүлэн ажиллаж байна.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *