Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ мэдээллийн хэлтэс
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ мэдээллийн хэлтэс

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ мэдээллийн хэлтэс

- Эрүүл мэндийн салбарын бодлогын зорилтууд болон үндэсний стратеги, төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ, дүгнэлт өгөх, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах

- Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд хяналт тавих, харьяалах нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын мэдээ, мэдээллийг цуглуулах анхан шатны маягтын хөтлөлт, мэдээллийн байдлыг хянаж, мэргэжил арга зүй, нэгдсэн удирдлагаар хангах

- Эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээллийн техник хэрэгслэл, интернэт, дотоод сүлжээ, программ хангамжийн найдвартай ажиллагаа болон зайн оношилгооны үйл ажиллагааг орон нутагт зохион байгуулахад мэргэжлийн удирдлага, арга зүйгээр хангах ажлыг удирдан зохион байгуулах

- Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулах, төсвийн  зарцуулалт, хөрөнгө, өр төлбөр, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх,  эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд зөвлөн туслаж байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах, үр дүн, үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

- Эрүүл мэндийн статистикийн мэдээ, мэдээллийг нэгтгэх дүн шинжилгээ хийх тайлагнах эргэн мэдээлэх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж эрүүл мэндийн салбарын бодлогын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад шаардлагатай бодит тоон үзүүлэлт мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангаж дэмжлэг үзүүлж ажиллах

- Эрүүл мэндийн байгууллагын эмч, мэргэжилтэн, ажиллагсдыг ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдээллийн техник хэрэгслэл, интернэт, дотоод сүлжээ, программ хангамжийн найдвартай ажиллагаа болон зайн оношилгооны үйл ажиллагааг орон нутагт зохион байгуулахад мэргэжлийн удирдлага, арга зүйгээр хангах

- Эрүүл мэндийн байгууллагын бүртгэгдсэн хүн амын төрөлт, нас баралт, эх хүүхдийн эндэгдэл,амбулаторын болон стационарын тусламж үйлчилгээний цахим мэдээллийн сангийн бүрдэлтийг хөтлөх

- Эрүүл мэндийн салбарын бодлогын зорилтууд болон үндэсний стратеги,төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн гүйцэтгэлд хяналт үнэлгээ хийж нэгтгэн, тогтоосон хугацаанд тайлагнах, шийдвэр гаргагчдыг шаардлагатай  мэдээллээр хангаж, байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх

Овог, нэр

Зураг

Албан тушаал

Утасны дугаар

И-майл хаяг

1

2

3

4

5

6

1

С.Батцэцэг

 

Хэлтсийн дарга

70443594

Tengis0422@yahoo.com

2

Д.Өлзийнаран

  

70443594

3

Д.Болортуяа

 

Мэдээллийн технологи зайн оношлогоо хариуцсан мэргэжилтэн

70443594

b.dangaa88@gmail.com

4

Г.Сугар

 

Мэргэжилтэн

70443594

5

Б.Болормаа

Бага эмч, оператор

70443594