Ортойхувийн хэвшлийн эмнэлгийн тогооч нарыг чадавхижуулах сургалт
Ортойхувийн хэвшлийн эмнэлгийн тогооч нарыг чадавхижуулах сургалт

Эрүүл мэндийн газрын Hийгмийн эрүүл мэндийн төвөөс Нэгдсэн эмнэлгийн Xангамжийн тасагтай хамтран 10 дугаар сарын 10-ны өдөр ортой хувийн хэвшлийн  эмнэлгийн тогооч нарыг чадавхижуулах сургалт зохион байгууллаа.