Нэгдүгээр зэрэглэлийн 9 эмийн сангийн эрхлэгч нарт төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дүнг танилцууллаа.
Нэгдүгээр зэрэглэлийн 9 эмийн сангийн эрхлэгч нарт төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дүнг танилцууллаа.

Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох комисс Нэгдүгээр зэрэглэлийн 9 эмийн сангийн эрхлэгч нарт төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дүнг танилцууллаа. Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн дутагдалыг 9 сарын 30-ыг хүртлэх хугацаанд арилгуулахаар хугацаатай танилцуулга зөвлөмж өгч ажиллалаа.