Нийгмийн эрүүл мэндийн төв

Хүн амд   нийгмийн    эрүүл    мэндийн   тусламж    үйлчилгээ  үзүүлэх, эрүүл мэндийг дэмжих орчин бүрдүүлэх, халдварт болон  халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор иргэд, төрийн болон ТББ, аж ахуйн нэгж байгууллагыг  мэргэжил арга зүйгээр ханган хамтарч ажиллах, нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр гарсан бодлого, хууль тогтоомж, дүрэм, стандартыг мөрдөн хүн амд эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл мэндийг дэмжих хөдөлгөөнийг өрнүүлэх, байгууллага хамт олны оролцоог нэмэгдүүлж хамтран ажиллана.

  • Харъяа нутаг дэвсгэрийн хүн амын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээг тодорхойлж, түүнд нийцүүлэн нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг оновчтой зохион байгуулан аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийг мэргэжлийн удирдлага арга зүйгээр хангаж ажиллана.
  • Хүн амын дунд  эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн эрүүл мэндийн боловсрол олгох  сургалт сурталчилгааг зохион байгуулж, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллана.
  • Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулах талаар төрийн ба төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллаж эх хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийг бууруулна
  • Халдварт болон халдварт бус өвчнөөс эрт сэрэмжлүүлэх, тандалт, хариу арга хэмжээг цаг алдалгүй зохион байгуулах, тухайн нөхцөлд үнэлэлт дүгнэлт өгч тайлагнан ажиллана.
  • Хүн амын аюулгүй эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж буй орчны бохирдолыг бууруулах, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах чиглэлээр мэргэжлийн бусад байгууллагатай хамтран ажиллана.
  • Өсвөр үеийнхний эрүүл мэндийг хамгаалах, бэхжүүлэх, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, зөвлөгөө өгөх, эцэг эхүүд болон тухайн харъяалах байгууллагуудтэй нь хамтран ажиллана.
  • Эрүүл мэндийн асуудлаар салбар дундын зохицуулалтыг хангаж, эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих үйл ажиллагаанд орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага, олон нийтийг идэвхтэй оролцуулан хамтарч ажиллана.
  • Хүн амын хүнсний зохистой хэрэглээ, нийтийн биен тамирыг дэмжсэн тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах орчинг бүрдүүлж ажиллана.

Танилцуулга

Нэр : С.БатцэцэгBattsetseg

Албан тушаал

НЭМТ-ийн дарга, статистик бүртгэл,

мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Утас :  8989550

И-мэйл хаяг :Tengis0422@yahoo.coм

 

 

 

 

Нэр : Д.Дэжидмаа

Албан тушаал :Нийтийн биеийн тамир чийрэгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Утас : 89131343

И-мэйл хаяг :deegii_41@yahoo.com

 

Нэр : Б.Болормаа

Албан тушаал : Статистикч, бага эмч

Утас : Статистикийн операторч

И-мэйл хаяг : jiigee_13@yahoo.com

 

Нэр : Д.Баасанцэрэн

Албан тушаал : Орчны эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ НЭМ-ийн судалгааны ажил хариуцсан мэргэжилтэн

Утас : 89192887

И-мэйл хаяг : d_baaska_319@yahoo.com

 

Нэр : Б.Алтанчимэг

Албан тушаал : Халдварт өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Утас :  70442834

 

Нэр :С.Бадамцэцэг

Албан тушаал :Эрүүл мэндийн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Утас : 89159050

 

Нэр : Мөнх-Эрдэнэ

Албан тушаал : Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Утас : 88448944