Ёс зүйн салбар хороо

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРОО

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороо нь эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдүүлэх, ёс зүйн асуудлаар шийдвэр ,зөвлөмж гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус байгууллага юм. Салбар хорооны үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомж, Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ, салбар хорооны дүрмийн хүрээнд явагдана.

Салбар хорооны шийдвэрийг харьяалах эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлгийн мэргэжилтэн бүр биелүүлэх үүрэгтэй.

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм

anhbayr

ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРООНЫ

ДАРГА Г.АНХБАЯР

утас : 89881112

     Untitled-6 copy

Ёс зүйн салбар хорооны

нарийн бичгийн дарга

 утас : 70442868  99449686

  1. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ
  2. Баянхонгор аймгийн эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан