Чанар

2016 он

   Эрүүл мэндийн байгууллагуудад халдварын сэргийлэлт, хяналтыг сайжруулах ажлыг эрчимжүүлэх албан даалгаварын хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө