Хүний нөөц

2016 он

 1. Нээлттэй Ажлын  байр
 2. Эрүүл мэндийн газрын Ерөнхий нягтлан бодогч шалгаруулах зар
 3. Баянхонгор аймгийн зоонозын өвчин судлалын төвд шаардлагатай мэргэжилтний ажлын байрны зар
 4. Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
 5. Баянхонгор аймгийн эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт
 6. Баянхонгор аймгийн эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн дунд хугацааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 7. 68 -р хавсралт
 8. Зөвшөөрлын шалгалтанд хэрхэн орох
 9. Зөвшөөрлийн шалгалтанд орох өргөдөлийн маягт
 10. Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалт
 11. “Шинэ зууны эмч” хөтөлбөрийн хэрэгжилт
 12. Аймгийн Эрүүл мэндийн салбараас 2012-2015 онд төгсөлтийн дараах мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтад суралцсан эмч нарын мэргэжлийн чиглэл

2015 он

 1. Эрүүл мэндийн салбарын албан хаагчдын судалгаа
 2. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн шалгалтанд бүрдүүлэх материал
 3. Ажлын  байр -2015
 4. Багц цаг бүрдүүлжбагц багаар сунгуулах II шатлалд ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтний нэрсийн жагсаалт