“Эрх зүйн боловсрол” 3 сарын аяны үйл ажиллагааны хүрээнд

Эрүүл мэндийн салбарын хүрээнд “Эрх зүйн боловсрол” аяныг 2018 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 3 сарын хугацаатай зохион байгуулах удирдамж боловсруулан салбар байгууллагуудад хүргүүллээ.

Цагдаагийн байгууллагатай хамтарч 2018 оны 10 дугаар сароын 08-ны өдөр Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс Замын хөдөлгөөний дүрэм шинээр мөрдөгдөх гэж байгаатай холбоотой ЭМГ-ын ажиллагсдад сургалт зохион байгууллаа.

Хууль эрх зүйн хэлтэстэй хамтарч Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн ажиллагсад, НЭ-ийн захиргаа удирдлага, Өрхийн НЭМА нарт НАНБХАСЗАСЗУС тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Зөрчлийн тухай хуулиар сургалт зохион байгуулсан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *