Хүүхэд харах үйлчилгээний төвүүдийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд үнэлгээ хийж ажиллаа.

Баянхонгор сумын Засаг даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 220 дугаар захирамжаар батлагдсан ажлын хэсэг 2018 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр  Баянхонгор суманд үйл ажиллагаа эрхлэж буй харах үйлчилгээний 17  төвийн ажлын байр, эрүүл ахуй,  хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа.

Continue reading »
1 2 3