“ Үе тэнгийн сургагч” багш бэлтгэх сургалт зохион байгууллаа.

Эрүүл мэндийн газар, Ирээдүйн босго төв хамтран сургуулиудын дэргэдэх “Эрүүл мэндийн клуб”-ын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, “Залуучуудын Үе тэнгийн Боловсролын Үндэсний Сүлжээ”          /Y PEER/-ийн үйл ажиллагааг орон нутагт тогтмолжуулах, өсвөр үе, залууст бусдыг манлайлах, нөлөөлөх, харилцааны ур чадвар эзэмшүүлэх, шинэлэг хэлбэрээр, үе тэнгийн найзаар нь дамжуулан эрүүл мэндийн мэдлэг боловсрол олгох, Бэлгийн болон НҮЭМ-ийн эрх, БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын халдвараас сэргийлэх, гэр бүл төлөвлөлтийн […]

Continue reading »
1 2 3 9